Totes aquestes mesures es poden demanar quan l’habitatge és l’habitual dels llogaters o  dels  propietaris.

Lloguer: pròrroga extraordinària

1. Em finalitza el contracte de lloguer del meu habitatge habitual, què puc fer?

Tots aquells contractes d’arrendament de l’habitatge habitual que dins del període comprès entre l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 11/2020 i el dia 28 de febrer de 2022 (termini ampliat pel Reial Decret-Llei 21/2021 de 26 d’octubre), finalitzi el període de pròrroga obligatòria previst a l’article 9.1 de la LAU o el període de pròrroga tàcita previst a l’article 10.1 de LAU, prèvia sol·licitud del llogater, podran demanar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament per un període màxim de sis mesos, durant els quals es seguiran aplicant els terminis i condicions establerts pel contracte en vigor.

 

2. Quin és el termini de pròrroga extraordinària?

El termini màxim serà de 6 mesos, durant els quals es seguiran aplicant els terminis i condicions establerts pel contracte en vigor.

3. Com puc beneficiar-me d’aquesta mesura (pròrroga extraordinària)?

L’arrendatari haurà de sol·licitar aquesta mesura per escrit al propietari, qui haurà d’acceptar obligatòriament aquesta proposta. Per tant, no caldrà esperar l’acceptació de l’arrendador per a la seva aplicació.

Aquesta sol·licitud es realitzarà per escrit omplint i signant el següent model de formulari:

Models de documents:

 

IMPORTANT!!! En aquest cas de pròrroga extraordinària, no serà necessari acreditar ni complir amb cap requisit de vulnerabilitat econòmica i social.

 

Quan l'arrendador és un "Gran Tenidor"

Per a poder beneficiar-se de les següents mesures el llogater ha de trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida a l’art. 5 del RDLl 11/2020, i ho ha d’acreditar davant del propietari -en el cas de sol·licitar la moratòria- i davant de l’entitat bancària -en cas de voler accedir a la línia d’avals- a través dels documents pertinents.

1. Quins són els requisits per trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social?

Situació de vulnerabilitat per a poder optar a les mesures de lloguer, segons l’art. 5 RDLl 11/2020.

Es requereix l’acompliment de tots els següents requisits:

 1. No disposar de treball, haver patit un ERTO, haver reduït la seva jornada laboral per haver de cuidar algú i, en cas de treballadors autònoms, que hagin vist reduïts els seus ingressos durant la crisi originada per la COVID-19.
 2. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • Tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual, 1.613,52 euros mensuals.
  • Límit que se incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec (+53,78€ per fill), o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas de les unitats familiars monoparentals (+80,67€ per fill).
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (+53,78€ per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar).
  • Quatre vegades l’IPREM (2.151,36€ mensuals) si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per l’activitat laboral acreditades.
  • Cinc vegades l’IPREM (2.689,20€ mensuals), si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral,  malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33 %; o és persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65 %, o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral.
 3. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, contribució a la comunitat), resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
2. Quina és la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica i social?

La documentació necessària i acreditativa de la situació de vulnerabilitat (art. 6 RDLl 11/2020), que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud que presentem al propietari o per a la sol·licitud dels microcrèdits a les entitats financeres és:

 1. Certificat expedit per l’entitat gestora del subsidi per desocupació (casos d’atur o ERTO) on figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis d’atur. 
   
 2. Certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en cas que qui cessi en l’activitat sigui un treballador per compte propi.
   
 3. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
   
 4. Certificat d’empadronament històric relatiu a les persones empadronades a l’habitatge.
   
 5. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral, si fos el cas.
   
 6. Nota simple del servei d’Índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Pots gestionar-ho a través del següent enllaç al web del Registre Mercantil Central.
   
 7. Declaració responsable del/s llogater/s conforme compleix/en els requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest RDLl 11/2020. (Aquesta declaració ja s’inclou al model de sol·licitud de moratòria que fa el llogater al propietari tant si aquest és “Gran tenidor” com “No gran tenidor”).

Si la persona sol·licitant no pogués aportar els documents de la a) a la f), podrà substituir-ho per una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, els quals han d’estar relacionats amb les conseqüències de la crisis de la COVID-19 i, un cop finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, es disposarà d’un termini d’un mes per a aportar-los.

Podeu descarregar-vos el següent model de declaració responsable:

3. Què és un Gran Tenidor?

Segons el RDLl 11/2020, un “Gran tenidor” és aquella persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans, quedant exclosos garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m2.

4. Què puc fer si no puc pagar el lloguer?

Podrà sol·licitar i exigir l’aplaçament temporal i extraordinari en el pagament de la renda de lloguer, sempre que no s’hagués arribat a cap acord de manera voluntària.

Aquesta sol·licitud es realitzarà per escrit omplint i signant un model de formulari com el següent:

5. Quin és el termini que tinc per sol·licitar-ho?

El RDLlei 26/2020, de 7 de juliol amplia els termini establert pel RDLl 16/2020, de 28 d’abril (que ja ampliava el termini inicial fixat pel RDLl 11/2020, de 31 de març), estenent-lo fins el proper 30 de setembre de 2020. 

Última actualització: El Reial Decret Llei 8/2021 de 4 de maig, amplia aquest termini fins el proper 9 d’agost de 2021.

6. Com trasllado la sol·licitud al propietari?

Hi ha dues alternatives per a fer arribar la sol·licitud de moratòria al propietari:

 • Per mail, adjuntant el document de sol·licitud degudament complimentat i signat.
 • Per burofax, ja sigui realitzat presencialment a les oficines de correus o bé registrant-se a través del servei de Correus Online.

D’aquestes alternatives, s’aconsella emprar la b). S’ha d’advertir que aquesta opció no és gratuïta.

7. Què farà el propietari quan rebi la meva sol·licitud?

El propietari té un termini de 7 dies laborables per comunicar la seva decisió al llogater.

8. Entre quines opcions ha d’escollir el propietari en cas de no arribar a cap acord?

El propietari estarà obligat a acceptar entre una d’aquestes dues alternatives:

 1. Una reducció del 50% de la renda de lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i les mensualitats següents si aquest termini fos insuficient en la relació a la situació de vulnerabilitat del llogater com conseqüència de la COVID-19, amb un màxim de 4 mesos.
 2. Una moratòria en el pagament de la renda que s’aplicarà automàticament durant el mateix termini exposat en l’apartat a), sense que pugui superar-se el termini dels 4 mesos.

Les quotes aplaçades es pagaran fraccionadament durant almenys 3 anys a comptar des del moment què es superi la situació de vulnerabilitat o, a partir dels 4 mesos anteriorment citats i, sempre dins del termini de vigència del contracte d’arrendament o de qualsevol de les seves pròrrogues. No hi haurà penalització ni interessos.

9. Si he arribat a un acord amb el propietari que faig?

Les dues parts signaríeu un document que reculli els acords pactats. S’adjunten diferents models.

10. Hi ha alguna altra mesura a la qual puc acollir-me?

El llogater d’un contracte d’arrendament subscrit amb un “gran tenidor” també podrà tenir accés a la línia d’avals que s’exposa en els casos de propietaris que no són grans tenidors, aixecant-se la moratòria del pagament i el subsegüent fraccionament de la mateixa, en la primera mensualitat de renda on el finançament (línia d’avals o microcrèdit) estigui a la seva disposició.

 Els microcrèdits/línia d’avals s’expliquen en l’apartat següent de “No gran tenidor” (preguntes 8 i següents).

Models de documents:

 

Quan l'arrendador és un "No Gran Tenidor"

Per a poder beneficiar-se de les següents mesures el llogater ha de trobar-se en la situació de vulnerabilitat econòmica i social recollida a l’art. 5 del RDLl 11/2020, i ho ha d’acreditar davant del propietari -en el cas de sol·licitar la moratòria- i davant de l’entitat bancària -en cas de voler accedir a la línia d’avals- a través del documents pertinents.

1. Quins són els requisits per trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica i social?

Situació de vulnerabilitat per a poder optar a les mesures de lloguer, segons l’art. 5 RDLl 11/2020.

Es requereix l’acompliment de tots els següents requisits:

 1. No disposar de treball, haver patit un ERTO, haver reduït la seva jornada laboral per haver de cuidar algú i, en cas de treballadors autònoms, que hagin vist reduïts els seus ingressos durant la crisi originada per la COVID-19.
 2. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • Tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual, 1.613,52 euros mensuals.
  • Límit que se incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec (+53,78€ per fill), o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas de les unitats familiars monoparentals (+80,67€ per fill).
  • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (+53,78€ per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar).
  • Quatre vegades l’IPREM (2.151,36€ mensuals) si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per l’activitat laboral acreditades.
  • Cinc vegades l’IPREM (2.689,20€ mensuals), si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral,  malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33 %; o és persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65 %, o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral.
 3. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, contribució a la comunitat), resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
2. Quina és la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat econòmica i social?

La documentació necessària i acreditativa de la situació de vulnerabilitat (art. 6 RDLl 11/2020), que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud que presentem al propietari o per a la sol·licitud dels microcrèdits a les entitats financeres és:

 1. Certificat expedit per l’entitat gestora del subsidi per desocupació (casos d’atur o ERTO) on figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis d’atur. 
   
 2. Certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en cas que qui cessi en l’activitat sigui un treballador per compte propi.
   
 3. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
   
 4. Certificat d’empadronament històric relatiu a les persones empadronades a l’habitatge.
   
 5. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral, si fos el cas.
   
 6. Nota simple del servei d’Índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Pots gestionar-ho a través del següent enllaç al web del Registre Mercantil Central.
   
 7. Declaració responsable del/s llogater/s conforme compleix/en els requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons aquest RDLl 11/2020. (Aquesta declaració ja s’inclou al model de sol·licitud de moratòria que fa el llogater al propietari tant si aquest és “Gran tenidor” com “No gran tenidor”).

Si la persona sol·licitant no pogués aportar els documents de la a) a la f), podrà substituir-ho per una declaració responsable que inclogui la justificació expressa dels motius, els quals han d’estar relacionats amb les conseqüències de la crisis de la COVID-19 i, un cop finalitzat l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, es disposarà d’un termini d’un mes per a aportar-los.

Podeu descarregar-vos el següent model de declaració responsable:

3. Què puc fer si no puc pagar el lloguer?

El llogater podrà sol·licitar a l’arrendador, l’aplaçament temporal i extraordinari del pagament de la renda, sempre que aquest aplaçament o la condonació total o parcial de la mateixa no s’hagués acordat prèviament de manera voluntària.

Aquesta sol·licitud es realitzarà per escrit omplint i signant un model de formulari com el següent:

4. Quin és el termini que tinc per sol·licitar aquesta mesura?

El RDLl 16/2020 amplia el termini inicial fixat pel RDLl 11/2020 i estableix que el llogater podrà fer la sol.licitud al propietari del seu habitatge  fins a 3 mesos a comptar des de l’entrada en vigor del RDLl 11/2020. Això és fins el proper 2 de Juliol de 2020.

5. Què farà el propietari quan rebi la meva sol·licitud?

Una vegada rebuda la sol·licitud, el propietari té un termini de 7 dies laborables per comunicar la seva decisió al llogater. Independentment si hi ha resposta o no per part del propietari, el llogater podrà accedir als microcrèdits o línies d’avals, donat que ja ha tramitat la sol·licitud.

6. Entre quines opcions escollirà el propietari?

En aquest cas, el propietari podrà NO acceptar l’aplaçament sol·licitat per part del llogater.

7. Si he arribat a un acord amb el propietari que faig? MODELS D’ACORD

Les dues parts signaríeu un document que reculli els acords pactats. S’adjunten diferents models.

 
8. Hi ha alguna altra mesura a la qual puc acollir-me?

Sí, una línia d’avals o microcrèdits sense interessos ni despeses, que compten amb l’aval de l’Estat.

IMPORTANT!!! Els llogaters NOMÉS tindran accés a la línia d’avals o microcrèdits si han sol·licitat PRÈVIAMENT la moratòria del pagament de la renda de lloguer als propietaris. Per tant, la sol·licitud de la moratòria explicada en la pregunta 3 d’aquest apartat, és un pas previ i indispensable per a poder beneficiar-se d’aquest “ajut” de finançament transitori. Primer s’ha d’intentar arribar a un acord amb el propietari.

9. Quantes mensualitats de lloguer podrien cobrir aquests microcrèdits?

Aquests s’hauran de destinar obligatòriament al pagament de la renda de lloguer i es podran sol·licitar fins a 6 mesos de renda de lloguer. Aquestes mensualitats podran ser des de l’1 d’abril de 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar des de la firma del préstec entre l’entitat bancària i la part llogatera, així com tampoc posteriors al fi de vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

10. Quin termini tinc per retornar aquest microcrèdit?

El termini de devolució d’aquest microcrèdit és de fins a 6 anys, prorrogable excepcionalment per a 4 anys més (termini màxim de 10 anys en total).

11. I què passa si no puc retornar aquest microcrèdit posteriorment perquè no he pogut recuperar-me de la crisi originada per la COVID-19?

S’ha dictat l’Ordre Ministerial 336/2020 que inclou un nou programa d’ajuts per a aquells llogaters d’habitatge habitual que, com a conseqüència de l’impacte econòmic i social de la COVID-19, tinguin dificultats econòmiques per fer front a la devolució dels microcrèdits esmentats en la pregunta 8.

Aquests ajuts es sol·licitaran a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya abans del 30 de setembre. En aquests moments no estan fixades ni les bases ni la convocatòria dels ajuts. En el moment que ho estiguin, es farà difusió d’aquests ajuts des de l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils. La fixació de la quantia exacta d’aquests ajuts és deixa als òrgans competents de cada Comunitat Autònoma i, en tot cas, serà de fins a un màxim de 900€ al mes i de fins al 100% de la renda de lloguer per un termini màxim de 6 mensualitats, sent la primera mensualitat que es pugui sol·licitar, la corresponent a la del mes d’abril.

12 Fins quin dia puc sol.licitar el microcrèdit?

En un primer moment es podien sol·licitar des del moment en què es varen signar els convenis ente l’ICO i les entitats bancàries i fins els 30 de setembre de 2020, sens perjudici de què es fixés en un termini posterior. 

El dimarts 30/09/2020 el Govern central ha ampliat aquest termini fixant el proper 30 de novembre como l’últim dia de presentació de sol·licituds.

13. On puc sol.licitar aquests microcrèdits? Com?

Es podran demanar a les entitats bancàries adherides a aquesta LÍNIA D’AVALS D’ARRENDAMENT COVID-19, a través del següent formulari, al qual s’haurà d’adjuntar els documents acreditatius especificats a la pregunta 9 (a més de la declaració responsable pertinent en cas de no poder aportar algun d’aquests documents).

Important!! Amb motiu d’aquest préstec, l’entitat bancària no podrà exigir a l’interessat la contractació de cap producte o servei addicional.

14. Quins són els requisits de vulnerabilitat per a poder sol.licitar els microcrèdits?

La situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, ha de reunir de manera conjunta els següents requisits (establerts a l’Ordre TMA/378/2020 de 30 d’abril):

a) Que l’arrendatari o algún dels membres de la unitat familiar es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per:

 • Estar en situació d’atur.
 • Estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació de treball (ERTE). 
 • Per haver reduït la seva jornada amb motiu de cura.
 • Per cessament de l’activitat dels treballadors per compte propi, o
 • Per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin una reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de la Covid-19.

b) Límit d’ingressos: el conjunt d’ingressos dels membres de la unitat familiar, en el més anterior a la sol.licitud no ha de superar el límit de 5 IPREM, això és no superar els 2.689,20 € mensuals (atenció!!: en aquest cas es fixa un límit més ampli donat que si per a sol.licitar la moratòria es feia referència a no passar el límit de 3 IPREM, en el cas dels microcrèdits aquest límit s’amplia a 5 IPREM – Ordre TMA/378/2020, de 30 d’abril-).

c) Que la renda de lloguer, les despeses i els subministraments bàsics resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt de membres de la unitat familiar.

d) En cas que hi hagi diversos titulars d’un mateix contracte d’arrendament, tots hauran de formalitzar el préstec (microcrèdit), responent de forma solidària del mateix.

e) No disposar el/la llogater/llogatera o qualsevol de les persones que componen la unitat familiar que habita a l’habitatge arrendat, d’una vivienda en propietat o en règim d’úsdefruït, on puguin habitar, tret dels casos següents:

 • Quan aquest dret recaigui únicament sobre una part de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o a través de transmissió per causa de mort sense testament.
 • Per a qui acreditin la no disponibilitat de l’habitatge del qual en són propietaris per causa de separació o divorci o per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat.
15. Com acredito que estic en la situació de vulnerabilitat per a poder demanar els microcrèdits? -documents-

Els documents acreditatius que s’hauran d’adjuntar a la sol.licitud són els següents:

a) Depenent de quina sigui la situació del/dels sol.licitants, s’aportarà el corresponent document acreditatiu:

 • En cas que es trobi en situació d’atur: Certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions fent constància de la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis.
 • En cas de cessament de l’activitat de treballadors per compte propi: Certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament de l’activitat declarada per l’interessat.

b) Persones que habiten a l’habitatge habitual:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb refència al moment de la presentació dels documents acreditatius.

c) Titularitat de béns: Certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. ( Ho pots tramitar online a http://www.rmc.es/InfoIndicesTitularidad.aspx).

d) En tot cas: Declaració responsable del llogater relativa al compliment dels requisits necessaris per a estar en la situació de vulnerabilitat esmentats en la pregunta anterior.

e) Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de la Covid-19, que impedeixin aquesta aportació. 

Podeu descarregar-vos el següent model de declaració responsable de l’apartat e):

Important!! Es tindrà un termini de 3 mesos a comptar des de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues per a aportar els referits documents a l’entitat de crèdit.

Models per a sol.licitar moratòria:

 
 Models per sol.licitar préstec:
 

Per a més informació complementària: