Es tracta de subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges  situats als àmbits dels serveis territorials de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre, en règim de concurrència pública no competitiva.

Les bases reguladores per a la seva concessió queden aprovades a la Resolució TES/1095/2020, de 19 de maig.(Clica sobre la Resolució i podràs consultar-la).

IMPORTANT! Ampliat el termini de presentació fins el 30 de setembre de 2021. (Resolució VPD/1959/2021, de 17 de juny, per la qual s’amplia el termini per presentar les sol·licituds de subvenció previst a la Resolució TES/889/2021, de 23 de març, per la qual s’bre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2021).

Subvencions obres gent gran

1. Qui pot sol·licitar aquesta subvenció?

Poden sol·licitar-la aquelles persones que formin part d’una unitat de convivència que inclogui entre els seus membres alguna persona de 65 anys o més, que tinguin el seu domicili habitual i permanent a l’habitatge objecte de l’arranjament, i a les quals les obres de reforma beneficiïn directament.

2. Quin és el termini per a sol•licitar-la?

Convocatòria oberta  fins al 30 de setembre de 2021.

3. Quins són els requisits per sol•licitar aquesta subvenció?

Els requisits per a poder sol·licitar aquesta subvenció són els següents: 

a) Autoritzar a l’AHC o a les Oficines Locals d’Habitatge col·laboradores, per a fer la inspecció a l’habitatge, obtenir dades del seu estat general, avaluar les actuacions sol·licitades i documentar fotogràficament les deficiències, amb la finalitat d’elaborar un informe intern d’idoneïtat tècnica de les obres (regulat a l’article30.1.c del Decret 75/2014, de 27 de maig del Pla per al dret a l’habitatge) que acrediti la necessitat de dur a terme les actuacions de rehabilitació.

b) Les obres no es poden haver iniciat abans de la publicació de la Resolució de la convocatòria al DOGC, ni abans de la data de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’AHC mitjançant les oficines locals d’habitatge, per a la realització de l’informe intern d’idoneïtat tècnica de la inspecció de l’habitatge.

Excepcionalment, en el supòsit que la persona sol·licitant o el membre de la unitat de convivència que tingui 65 anys o més es trobi en una situació d’urgència que requereixi començar les obres abans de la inspecció tècnica de l’habitatge per part de l’AHC, haurà d’acreditar aquesta situació quan es presenti la sol·licitud de subvenció, aportant els documents següents:

 • Informe mèdic on es faci constar el caràcter d’urgència de les obres d’adaptació de l’habitatge sol·licitades, a causa de l’estat físic de la persona gran.
 • Informe d’idoneïtat tècnica de la inspecció de l’habitatge realitzat per facultatius tècnics habilitats amb anterioritat a l’inici de les obres i sempre dins dels terminis de la convocatòria.

c) El pressupost de les obres presentat amb la sol·licitud de subvenció no pot superar l’import màxim per l’habitatge indicat a la convocatòria corresponent.

d) La persona sol·licitant ha de ser la propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge objecte d’arranjament i, ni aquesta ni cap dels altres membres de la unitat de convivència poden tenir cap altre habitatge en propietat en el territori de Catalunya. En cas que la persona sol·licitant sigui l’arrendatària o la usufructuària, haurà d’aportar l’autorització de la persona propietària de l’habitatge per a la realització de les obres d’arranjament.

e) No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i de les obligacions amb la Seguretat social.

g) La persona a la qual beneficiïn les obres, que ha de tenir 65 anys o més, ha de complir, a més, alguna de les condicions següents:

          – No tenir prou autonomia per poder realitzar les activitats d’higiene, alimentació, mobilitat o altres de similars.

      – Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33%; o tenir reconeguda una pensió d’incapacitat permanent, en el grau total, absoluta o de gran invalidesa; o ser pensionista de classes passives que tingui reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat; o acreditar algun grau de dependència, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència.

h) Els ingressos de la unitat de convivència no poden superar dues vegades l’Indicador de Renta de Suficiència de Catalunya (IRSC).

4. Com puc sol•licitar aquest subvenció? I on?

Les sol·licituds de la subvenció s’han de presentar telemàticament per mitjà dels formularis que es troben a disposició dels sol·licitants al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, al qual pots accedir clicant aquí.

A més a més, el sol·licitant haurà d’incorporar el consentiment a l’AHC per a poder consultar les dades pertinents a l’efecte de valorar i, si escau, atorgar l’ajut corresponent.

Les persones sol·licitants poden formalitzar un document de cessió de drets de cobrament de l’import de la subvenció a favor d’una sola empresa que executi les obres subvencionades, degudament validat per l’òrgan competent de l’AHC. Pots accedir al document de cessió clicant aquí.

Juntament amb la sol·licitud, caldrà adjuntar la documentació que s’estableixi a la convocatòria corresponent.

La presentació de la sol·licitud implica:

a) La plena acceptació de les bases reguladores de la convocatòria i l’AHC per comprovar el compliment dels requisits.

b) L’autorització a l’AHC perquè dugui a terme la inspecció de l’habitatge amb la finalitat de valorar la idoneïtat tècnica de les obres sol·licitades, directament o mitjançant les Oficines Locals d’Habitatge.

5. Quines actuacions són subvencionables?

Són subvencionables les obres d’arranjament en l’interior dels habitatges que tenen com a finalitat l’adequació de les peces i dels elements que conformen l’habitatge, amb els objectius que s’especifiquen a continuació:

a) Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat dins la superfície útil interior de l’habitatge, destinades a aconseguir la salubritat i el confort, incloent-hi la reparació o substitució de les obertures exteriors deteriorades i l’adequació dels paviments per tal de millorar-ne la capacitat lliscant i que no impliquin perill per a les persones.

b) Adequar a la normativa vigent les instal·lacions d’aigua, gas, calefacció, electricitat i sanejament: instal·lació de mesures de seguretat per detectar o avisar de la manca d’estanqueïtat o de fugues en les instal·lacions, i instal·lació de sistemes automàtics destinats a facilitar l’obertura de persianes o similars.

c) Adaptar l’interior de l’habitatge per a la millora de l’accessibilitat:

 • Cambra higiènica. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar l’accessibilitat per facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal: substitució de la banyera per un plat de dutxa o adaptacions de banyera o dutxa, canvis d’aixetes; substitució o adaptació del WC o del lavabo; eliminació del bidet o d’altres elements per facilitar la mobilitat; tractament antilliscant de paviments i instal·lació d’ajudes tècniques.
 • Cuina. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de millorar les condicions de seguretat per facilitar les activitats de la vida diària a la cuina: substitució de les plaques de gas canalitzat o butà per plaques elèctriques; adaptació del taulell de cuina; tractament antilliscant de paviments o instal·lació d’ajudes tècniques.
 • Altres peces. Conjunt d’intervencions amb la finalitat de fer adaptacions o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona dins el seu habitatge: intervencions que es realitzen en zones comunes o de pas, com ara passadissos o rebedors, i que consisteixen en actuacions com l’ampliació d’una porta, el canvi de gir d’una porta, l’eliminació d’algun graó que dificulta l’accessibilitat o la instal·lació d’ajudes tècniques com ara barres o agafadors, entre d’altres.
6. Quin és el termini d’execució de les obres? Pot existir pròrroga?

Les obres s’han d’iniciar en un termini màxim de 3 mesos des de la data de notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

La persona sol·licitant ha de comunicar a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge l’inici de les obres en un termini màxim d’un mesdes que s’hagin començat, amb la presentació del comunicat d’inici de les obres de rehabilitació segons el model normalitzat pertinent que pots obtenir clicant aquí.

El termini per a l’execució de les obres no es pot excedir de 3 mesos comptats des de la data que consti en el comunicat d’inici de les obres.

La pròrroga del termini d’execució s’ha de sol·licitar a l’òrgan instructor, que valorarà la sol·licitud presentada i elevarà la proposta que correspongui a l’òrgan competent per resoldre, d’acord amb la base 12.1. Si en el termini d’un mes, comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de pròrroga, no s’ha dictat resolució, s’entendrà denegada.

7. Com es calcula l’import de la subvenció? –pressupost protegible

El càlcul de la subvenció es farà en funció del pressupost protegible, el qual està constituït per:

 • El pressupost d’execució material de l’empresa que realitza les obres d’arranjament interior anteriorment definides a la pregunta 5. Aquest pressupost és el de l’empresa o empreses que realitzen les obres d’arranjament interior i, s’haurà d’ajustar a l’autorització municipal de les obres.
 • Els tributs que gravin les actuacions.
 • Les despeses generals i el benefici industrial.
 • Els costos de les diagnosis o els estudis tècnics previs.
 • Els cost de les llicències o autoritzacions administratives; i,
 • Els honoraris dels tècnics facultatius, si s’escau.

L’AHC pot adequar els pressupost protegible, a l‘efecte del càlcul de la subvenció, als preus dels barems de la construcció reconeguts oficialment en el Boletín Econòmico de la Construcción, o en el butlletí d’informació de l’Institut Tecnològic de la Construcció de Catalunya (ITEC), corresponents a l’any de la convocatòria.

8. Quin és l’import màxim de la subvenció?

L’import de la subvenció és del 100% del pressupost protegible, amb un límit de l’import, màxim per habitatge que s’indicarà a la convocatòria corresponent.

9. Supòsits d’inadmissió i desistiment.

Comporta la inadmissió de la sol·licitud, la seva presentació fora del termini que estableix la convocatòria i l’incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

Si la sol·licitud no reuneix els requisits assenyalats en aquestes bases, s’ha de requerir a la persona sol.licitant perquè, en un termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació, esmeni els requisits esmenables o presenti els documents detallats en aquestes bases, amb indicació que, si no ho fa, se la tindrà per desistida de la sol·licitud presentada mitjançant la resolució de l’òrgan instructor.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i l’òrgan instructor ho ha d’acceptar.

Amb caràcter previ a la proposta de resolució de concessió de les subvencions, l’òrgan instructor ha de resoldre sobre la inadmissió o el desistiment de les sol·licituds, cosa que ha de notificar a les persones interessades.

10. Com es resolen les sol•licituds d’aquestes subvencions?

El termini màxim per dictar resolució de concessió de la subvenció és de 3 mesos a comptar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Transcorregut aquest termini sense que hi hagi hagut cap notificació de resolució expressa, les sol·licituds s’entendran desestimades per silenci administratiu negatiu.

La resolució haurà de fer esment de l’import concedit i del concepte subvencionat.

11. Quines obligacions tenen les persones beneficiàries d’aquestes subvencions?

Les persones beneficiàries tindran les següents obligacions:

a) Realitzar les actuacions subvencionades d’acord amb el pressupost d’arranjament presentat i aprovat pels òrgans instructors.

b) Comunicar a l’AHC qualsevol modificació de la persona representant de les persones sol·licitants, de l’adreça de notificacions, de les dades bancàries, de les actuacions i reassignació dels conceptes de despesa que preveuen els pressupostos inicialment presentats amb anterioritat a la finalització del termini d’execució (sense que les possibles modificacions d’imports puguin suposar un increment de l’import de la subvenció).

      Si en el termini d’un mes comptat a partir de la presentació de la sol·licitud de modificació no s’ha dictat resolució expressa, s’entendrà denegada.

      Els canvis no comunicats o no acceptats de manera expressa, poden donar lloc a la revocació total o parcial de la subvenció.

c) Proporcionar en tot moment la informació que se’ls demani respecte de la subvenció concedida i sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de l’òrgan instructor.

d) Comunicar l’inici de les obres a la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge en el termini màxim d’un mes des que s’hagin començat. (Document normalitzat clicant aquí).

e) Comunicar el final de les obres i la justificació de la seva despesa dins dels 30 dies naturals següents a l’acabament de les obres, o si escau, presentar la documentació acreditativa de la causa que n’impedeixi la finalització.

f)Comunicar la l’òrgan instructor l’obtenció de subvencions per a la mateixa finalitat i el seu import. En aquest cas, l’AHC podrà reduir l’import de la subvenció atorgada per evitar que la suma dels imports concedits superi l’import del pressupost de les obres d’arranjament.

g) Complir les obligacions que regulen els articles 90.bis i 92.bis del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

h) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

i) Justificar les actuacions subvencionades tal i com es disposa a la pregunta núm. 12.

j) Complir altres obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores d’aquesta subvenció.

12. Com s’ha de fer la justificació de les actuacions subvencionades?

La justificació s’ha de fer mitjançant la presentació del compte justificatiu amb aportació dels justificants de despesa –acompanyat de les factures i els rebuts originals acreditatius dels imports i els pagaments, degudament emesos per l’empresa que ha fet les obres, un cop acabades les mateixes- (base 17.3 de la Resolució TES/1095/2020 de 19 de maig, reguladora de les bases de la present subvenció) i el certificat de final d’obres.

13. Com es fa el pagament de la subvenció?

El pagament de l’import de la subvenció concedida, en funció de la disponibilitat de la dotació pressupostària de cada convocatòria, es tramita un cop l’òrgan concedent ha comprovat la justificació adequada de les despeses.

Els imports de les factures i rebuts presentats a l’Administració determinen la quantia per al pagament de la subvenció.

L’import de la subvenció concedida no s’incrementa quan els costos de les obres són superiors al pressupost inicialment protegit.

Prèviament al reconeixement de l’obligació de cadascun dels pagaments, l’òrgan instructor ha de comprovar d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

El pagament de la subvenció es pot fer directament a una sola empresa que executi les obres subvencionades, en el cas que s’hagi efectuat la cessió de drets de cobrament de l’import de la subvenció.

14. Incompatibilitats/compatibilitats d’aquestes subvencions amb altres.

Aquestes subvencions són compatibles amb ajuts d’altres administracions públiques, sempre que la suma dels imports concedits no superi l’import del pressupost de les obres d’arranjament en l’interior de l’habitatge.

 

MANUALS per a dur a terme la tramitació de l’ajut telemàticament:

Per tal de poder tramitar qualsevol sol·licitud a través d’internet, haurà de disposar d’una identificació digital. Per a poder adquirir-la li facilitem el següent manual:

TRAMITACIÓ DE L’AJUT TELEMÀTICAMENT:

Una vegada obtinguda la identificació digital, podrà sol·licitar el tràmit per internet clicant aquí.

Models de documents:

Per a més informació pots consultar la pàgina de l’Agència Catalana de l’Habitatge, clicant aquí.