Arrel de la crisi originada per la Covid-19 i amb la intenció de paliar les conseqüències econòmiques i socials, el Govern central, va treure un conjunt de mesures que queden regulades al RDLlei 11/2020 de 31 de març.

Concretament, en aquest apartat es recullen els ajuts destinats al pagament del lloguer d’habitatge habitual recollits a l’article 10 del RDLlei esmentat.

ATENCIÓ!!!

SUSPENSIÓ CAUTELAR DE LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS D’AJUT COVID-19 en virtud de la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig. El motiu d’aquesta suspensió és verificar si amb el volum de sol·licituds registrades fins al moment ja s’ha cobert la partida pressupostària per a aquests ajuts.

Ajuts Covid-19

1. Què cobreixen aquests ajuts?

Aquests ajuts serveixen per cobrir tant:

a) El pagament total o parcial de la renda de lloguer, tant si hi ha un deute de renda com si s’està al corrent de pagament sempre que la persona estigui en situació de vulnerabilitat sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19.

Per a aquests casos, pots tramitar la sol.licitud telemàticament, clicant aquí. Un cop se t’obri la pàgina, hauràs d’escollir entre dues opcions: “Iniciar el tràmit amb identificació electrònica” i “Tramitar sense identificació electrònica. La segona opció (Tramitar sense identificació electrònica) només serà utilitzada pels qui no poden treure la identificació electrònica o idCat, com són persones que tenen NIE sense data de caducitat i sense targeta sanitària. Per la resta de casos s’haurà d’escollir l’opció “Iniciar el tràmit amb identificació electrònica”, per la qual cosa poden consultar el manual idCat, o trucar a l’OAC on t’ajudaran a fer la gestió: 977 794557 en horari de 8:00 a 20:00 hores.

b) La devolució dels microcrèdits en aquells casos en què no es pugui fer front.

Per a aquests casos, pots tramitar la sol.licitud telemàticament, clicant aquí. Un cop se t’obri la pàgina, hauràs d’escollir entre dues opcions: “Iniciar el tràmit amb identificació electrònica” i “Iniciar el tràmit sense identificació electrònica. La segona opció (Iniciar el tràmit sense identificació electrònica) només serà utilitzada pels qui no poden treure la identificació electrònica o idCat, com són persones que tenen NIE sense data de caducitat i sense targeta sanitària. Per la resta de casos s’haurà d’escollir l’opció “Iniciar el tràmit amb identificació electrònica”, per la qual cosa poden consultar el manual idCat, o trucar a l’OAC on t’ajudaran a fer la gestió: 977 794557 en horari de 8:00 a 20:00 hores.

2. Puc beneficiar-me d’aquest ajut?. Requisits de vulnerabilitat econòmica i social.

Per beneficiar-se d’aquest ajut:

 • El sol·licitant ha de ser titular d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu habitatge habitual.
 • El sol·licitant ha de tenir la seva residència legal a Catalunya.
 • Es requereix l’acompliment de tots els següents requisits per part de tots els membres de la unitat familiar per estar en situció de vulnerabilitat sobrevinguda. També haurà d’acreditar aquesta situació de vulnerabilitat el cotitular del contracte de lloguer que no formi part de la unitat familiar de la persona sol.licitant, si fos el cas. Requisits:
  1. No disposar de treball, haver patit un ERTO, haver reduït la seva jornada laboral per haver de cuidar algú i, en cas de treballadors autònoms, que hagin vist reduïts els seus ingressos durant la crisi originada per la COVID-19.
  2. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
   • Tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual, 1.613,52 euros mensuals.
   • Límit que se incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec (+53,78€ per fill), o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas de les unitats familiars monoparentals (+80,67€ per fill).
   • Aquest límit s’incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (+53,78€ per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar).
   • Quatre vegades l’IPREM (2.151,36€ mensuals) si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per l’activitat laboral acreditades.
   • Cinc vegades l’IPREM (2.689,20€ mensuals), si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral,  malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33 %; o és persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65 %, o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral.
  3. Que la renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil, contribució a la comunitat), resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
3. Puc demanar l’ajut si he pactat la moratòria de la renda de lloguer amb el propietari?

Sí, però els diners han d’anar destinats a l’aixecament de la moratòria de pagament de la renda de lloguer.

4. Què s’entén per unitat familiar?

La formada per:

 • La persona titular del contracte de lloguer.
 • El seu cònyuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin a l’habitatge, quedant inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i, el seu cònyuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l’habitatge.

A Catalunya, la inscripció de les parelles de fet és voluntària, per la qual cosa, aquelles parelles que es trobin en aquesta situació podran justificar-ho presentant un certificat d’empadronament on constin inscrits tots dos membres amb una antiguitat superior a 2 anys o el llibre de familia, si han tingut fills en comú.

5. Hi ha altres requisits a tenir en compte?

També s’haurien de tenir en compte els següents requisits:

 • La persona sol.licitant ha d‘acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març 2020. Si el contracte s’hagués formalitzat durant aquests mesos, s’hauria d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 • Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries de l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • La persona sol.licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Que l’import de la renda de lloguer establerta al contracte  sigui com a màxim de 900 euros mensual.
 • Que la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat familiar no disposin de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, entenent-se per recursos suficients els que superin 1,5 vegades l’IPREM en còmput anual (això és 9.681,12 €).
6. Què inclou la renda de lloguer?

La renda de lloguer inclou: la renda mensual estipulada al contracte d’arrendament, els endarreriments de la renda, l’Impost de béns immobles (IBI), la taxa pel servei de recollida d’escombraries i els imports corresponents a la repercussió de les obres de millora.

7. Qui no pot sol.licitar aquest ajut?

No podran sol.licitar aquest ajut:

a) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o sigui sòcia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores.

b) La persona titular del contracte d’arrendament o qualservol altre membre que sigui propietària o usufructuària d’un habitatge situal al territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d’algun membre de la unitat familiar. No es considera que és propietari o usufructuari d’un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l’habitatge, i s’ha obtingut per transmissió mortis causa.

c) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S’entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l’IPREM en còmput anual (9.681,12 €).

d) La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

9. Com puc sol.licitar aquest ajut? DOCUMENTACIÓ a aportar.

La sol.licitud (model aquí) s’haurà de presentar en imprès nomalitzat, degudament formalitzat i signat per la persona sol.licitant de l’ajut, acompanyat de la documentació establerta a continuació:

(IMPORTANT!!! Per poder tramitar sol.licituds telemàtiques és necessari disposar d’identificació digital, per a la qual cosa hauràs de tenir com a mínim 16 anys, disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers) i disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut. Trobaràs una guia de com adquirir l’idCAT (o identificació digital) aquí.).

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT I A LA UNITAT FAMILIAR:

a) Contracte de lloguer a nom de la persona sol.licitant.

b) Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar. En cas de parelles de fet, sense nens, es pot justificar aportant un certificat d’empadronament on constin inscrits tots dos membres amb una antiguitat superior a 2 anys. Si es tracta d’una parella de fet amb fills, amb el llibre de família ja quedaria acreditat.

c) En cas que la persona sol.licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul.litat de matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d’aportar la documentació acreditativa de l’atribució del dret d’ús sobre l’habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.

d) Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol.licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquests mesos, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

e) En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge (model aquí), acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents.

f) En el cas d’estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol.licitud de l’ajut.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A INGRESSOS:

a) Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:

 • L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol.licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.
 • En el cas d’estar afectat per ERTO, el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol.licitant està inclosa en un ERTO.
 • En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol.licitud i els ingressos actuals. (Model de declaració clicant sobre Ajuts Covid Decl reducc jornada).
 • En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos,…), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol.licitud i els ingressos actuals. (Model de declaració clicant sobre Ajuts Covid Decl  Pèrdua Ingr)

b) Declaració responsable de la persona sol.licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant els mesos sol.licitats. Model de declaració relativa al compliment dels requisits clicant sobre Ajuts Covid Decl requisits.

c) Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d’arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d’altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l’IPREM en còmput anual (9.681,12 €).

DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS DE L’HABITATGE:

a) Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de comunitat) dels darrers 3 mesos previs a la presentació de la sol.licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.

DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL PAGAMENT DELS AJUTS:

a) Sol.licitud de transferència bancària (model aquí) per poder realitzar el pagament de l’ajut (a nom de la persona propietària o administradora de l’habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària segons el supòsit), signada per l’entitat bancària i amb la diligència de conformitat de l’entitat bancària.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER ALS SUPÒSITS DE CANCEL.LACIÓ TOTAL O PARCIAL DELS MICROCRÈDITS SOL.LICITATS A LES ENTITATS BANCÀRIES.

a) Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.

b) Certificat de l’entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit (préstec), la data de constitució del préstec i el detall de l‘import concedit.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA PER A SUPÒSITS DE COTITULAR DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT QUE NO FORMI PART DE L’UNITAT FAMILIAR DEL SOL.LICITANT.

a) La persona coarrendatària que no formi part de la unitat familiar ha d’aportar la mateixa documentació requerida per la persona titular del contracte d’arrendament i per la resta de membres de la unitat familiar.

Per als casos en que el c

IMPORTANT!! En cas de no poder aportar algun dels documents anteriors, s’ha d’aportar una declaració responsable (clica aquí per veure el model)que en justifiqui el motiu pel qual no es poden aportar i que ha d’estar relacionat com a conseqüència de la Covid-19. Es disposarà d’un termini d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, per tal que el sol.licitant pugui aportar d’ofici i obligatòriament els documents no presentats (NO ES REQUERIRÀ PER A LA SEVA APORTACIÓ, S’HAURAN DE PRESENTAR SENSE QUE ENS HO DEMANIN).

10. On puc presentar la sol.licitud?

La sol.licitud es podrà presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya clicant aquí, on a més trobaràs un tutorial de com fer el tràmit on line des de casa.  Per poder tramitar sol.licituds telemàtiques és necessari disposar d’identificació digital, per a la qual cosa hauràs de tenir com a mínim 16 anys, disposar de DNI o TIE (targeta d’identificació d’estrangers) i disposar de TSI (targeta sanitària individual) del CatSalut. Trobaràs una guia de com adquirir l’idCAT (o identificació digital) aquí

Per tramitar la sol.licitud telemàticament, clica aquí. Quan s’obri la pàgina on se’t dirigeix, hauràs de seleccionar què vols fer (escollint entre dues opcions: “Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer” o “Ajuts a la cancel.lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament”). Un cop seleccionada l’opció que s’adequa al teu cas, s’obrirà una altra pàgina on al final de tot et donarà a escollir entre fer la presentació presencialment o telemàtica. 

El sol·licitant, un cop s’identifiqui a Tràmits gencat amb el seu certificat digital, podrà comprovar tots els tràmits que ha realitzat, accedint a l’opció de menú ‘La meva carpeta’. Des de la “meva carpeta”, seleccionant el tràmit concret, podrà penjar la documentació.

Pot obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits a l’apartat Preguntes freqüents de l’ajuda, corresponent a la pàgina de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

 

b) Subsidiàriament i excepcional, es podrà tramitar presencialment a:

 • Les borses que formen part de la xarxa de mediació per al lloguer social o a les oficines locals d’habitatge que col.laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • La seu de l’entitat titular o administradora de l’habitatge, en els casos de llogaters d’habitatges administrats per administracions, empreses públiques o entitats sense ànim de lucre, que col.laboren mitjançant conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
11. Com es resolen aquestes sol.licituds? I, en quin termini?

Les sol.licituds es resolen seguint ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins l’exahuriment de la dotació pressupostària.

El termini màxim per a resoldre-les i notificar la resolució és de 6 mesos a comptar des de la data de la seva presentació. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució expressa, les persones sol.licitants podran entendre desestimada la seva sol.licitud per silenci administratiu.

12. Quina és la documentació que comprovarà d’ofici l’Administració si el sol.licitant no manifesta la seva oposició?

L’Aministració, a excepció d’aquells casos en què el sol.licitant manifesti la seva oposició, revisarà d’ofici la documentació següent:

a) DNI, NIE o document equivalent vigent de la persona sol.licitant i de tots els membres que integren la unitat familiar.

b) Certificat d’empadronament actualitzat que acrediti la residència a l’habitatge de totes les persones que integren la unitat familiar.

c) Els certificats de discapacitat o, en el seu cas, de mobilitat reduïda que superin el grau del 33% de qualsevol dels membres de la unitat familiar o els certificats de persones amb gran dependència.

d) Certificat cadastral o nota simple del registre de la propietat que acreditin que cap dels membres de la unitat familiar és titular d’un habitatge.

e) Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

f) Informe de vida laboral emès per la tresoreria de la Seguretat Social, relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat familiar.

g) En el cas de persones en situació d’atur, certificat de l’oficina de treball acreditatiu de l’import percebut durant l’últim mes previ a la presentació de la sol.licitud, relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat familiar.

h) En el cas de persones pensionistes, certificats emesos pels òrgans pagadors, acreditatius de l’import a percebre durant l’any en curs, relatiu a totes les persones en edat laboral que integren la unitat familiar.

i) En el cas de cessament de l’activitat de les persones treballadores per compte pròpia, el certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o per l’Agència Tributària de Catalunya, en el seu cas, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per la persona interessada.

13. Quina és la quantia màxima d’aquest ajut? I el seu límit temporal?

La quantia màxima de l’ajut dependrà de de la ubicació de l’habitatge de lloguer. En el cas de Tarragona serà de 500 euros mensuals. L’import de l’ajut no podrà superar la renda de lloguer pactada al contracte.

(Si l’habitatge estigués situat a Barcelona ciutat i a la demarcació de Barcelona el límit màxim seria de 750 euros mensuals; si estigués situat a Girona el límit màxim estaria fixat en 500 euros mensual; pel cas que l’habitatge estigués situat a Lleida el límit màxim es situaria en 450 euros mensuals i si, estigués situat a les Terres de l’Ebre el límit estaria en 350 euros mensuals).

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de renda de lloguer; termini comprés entre els mesos d‘abril a setembre de 2020.

Aquests mateixos límits també s’apliquen pel cas que es demani l’ajut per cancel.lar total o parcialment de microcrèdits.

Pels casos en què la persona coarrendatària no formi part de la unitat familiar de la persona sol.licitant i que aquell no es trobi en situació de vulnerabilitat, l’import de l’ajut a percebre per la persona sol.licitant serà en proporció al percentatge en què participi en el contracte de lloguer. I, en el cas que al contracte de lloguer no s’estableixi cap percentatge, s’entendrà que és del 50%, per la qual cosa, només es podrà atorgar el 50% de les quanties màximes per ubicació indicades anteriorment.

14. Quin és el procediment d’abonament dels ajuts?

Diferenciem entre dos supòsits:

a) En el cas de rendes de lloguer vençudes i no pagades (impagaments), la quantia es fixa d’acord amb el certificat del deute (model aquí) total o parcial acreditat pel propietari, en el moment de la presentació de la sol.licitud i s’abona amb una primera transferència bancària a nom de la persona propietària o administradora (o a nom de la persona sol.licitant quan ho sol.liciti i ho justifiqui motivadament).

b) En el cas d’estar al corrent de pagament, la quantia es fixa segons els rebuts pagats en el moment de la presentació de la sol.licitud i s’abona també amb una primera transferència bancària a nom de la persona sol.licitant.

IMPORTANT!! En ambdós casos, i per a successius pagaments s’ha d’acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 i, alhora, s’ha de justificar mensualment amb un certificat de la persona propiètaria o administradora. Haurà d’acreditar que continua estant en situació d’atur, ERTO o que continua en reducció de jornada i, en cas de ser empresari, que manté les circumstàncies que van suposar la pèrdua d’ingressos.

c) En el cas que l’ajut vagi destinat a la cancel.lació total o parcial d’un microcrèdit, la quantia es fixa d’acord amb el deute acreditat i s’abona amb un sol pagament a través de transferència bancària a nom  de l’entitat que hagi concedit el préstec.

RECORDATORI: En qualsevol dels tres casos caldrà aportar sol.licitud de transferència bancària (model aquí) per poder realitzar el pagament de l’ajut. 

15. Cal justificar que aquests diners han estat destinats al pagament del lloguer del meu habitatge habitual? Justificar que es continua en situació de vulnerabilitat.

, una vegada concedit l’ajut, cal justificació. Aquesta es farà mitjançant la presentació dels següents documents:

AJUTS PER AL PAGAMENT DE LA RENDA DE LLOGUER:

a) En el cas de rendes de lloguer vençudes i no pagades (impagaments), el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge.

b) En cas d’estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer, les còpies dels rebuts de lloguer o dels documents acreditatius del pagament emesos per la persona arrendadora de l’habitatge, on hi constin els següents conceptes: la identificació de la persona que la el pagament, la identificació de la persona beneficiària del pagament, l’import del lloguer i la mensualitat corresponent.

A més a més, s’haurà d’adjuntar la documentació acreditativa de la situació de vulnerabilitat: podeu consultar el model clicant  sobre “manteniment situació de vulnerabilitat.Les persones beneficiàries hauran de presentar tota aquesta documentació en el termini màxim de 3 mesos a comptar a partir del cobrament de l’ajut.

AJUTS PER A LA CANCEL.LACIÓ TOTAL O PARCIAL DELS MICROCRÈDITS:

a) En aquest cas, la justificació de que els diners de l’ajut han estat destinats per a la cancel.lació total o parcial del préstec es farà a través dels documents acreditatius del pagament emesos per l’entitat bancària, així com la documentació que acrediti la situació de vulnerabilitat.

16. Quines són les conseqüències d’haver-me beneficiat d’aquests ajuts sense complir els requisits necessaris?

A aquelles persones que s’hagin beneficiat d’aquests ajuts sense complir els requisits esmentats anteriorment seran responsables dels danys i perjudicis que s’hagin pogut produir, així com totes les despeses generades per l’aplicació d’aquestes mesures excepcionals.

L’import dels danys, perjudicis i despeses no podrà ser inferior al benefici indegudament obtingut per la persona arrendatària per l’aplicació de la norma, la qual també podrà incòrrer en responsabilitat, en els casos que voluntàriament i deliberada, busqui situar-se o mantenir-se en els supòsits de vulnerabilitat econòmica amb la finalitat de beneficiar-se del programa regulat en la Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig.

17. Aquests ajuts són incompatibles amb altres?

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol.licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

En el cas d’ajuts destinats a la cancel.lació total d’un microcrèdit, únicament quan aquest s’hagi cancel.lat totalment i l’import de cancel.lació sigui inferior al de l’ajut concedit, aquesta resta es podrà destinar a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d’imports superiors fins a arribar al total de l’ajut rebut.

 

TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE L’AJUT:

Si vols sol·licitar telemàticament l’ajut per pagar la renda de lloguer totalment o parcial clica aquí.

En canvi, si el que vols és sol·licitar telemàticament l’ajut per a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits, clica aquí.

MANUALS per dur a terme l’ajut telemàticament:

 • Manual per tramitrar idCat (identificació digital imprescindible per tramitar l’ajut per internet). 
 • Manual per tramitar la sol.licitud.

  El sol·licitant, un cop s’identifiqui a Tràmits gencat amb el seu certificat digital, podrà comprovar tots els tràmits que ha realitzat, accedint a l’opció de menú ‘La meva carpeta’.

  Pot obtenir més informació sobre el funcionament dels tràmits clica sobre Preguntes freqüents. Trobaràs resposta a com penjar els documents, com reduir el tamany dels documents per tal que te’ls deixi pujar (no han de superar els 5 Mbytes),….

Per a més informació complementària:

 • Pots contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils.
 • Pots dirigir-te al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (quan s’obri aquesta pàgina hauràs d’escollir entre “Ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer” i “Ajuts per a la cancel.lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament”. Un cop escollida la teva opció, s’obrirà una altra pàgina on podràs escollir presentar la sol.licitud “Per internet” per guanyar temps, donat que són ajuts que es resoldran per rigurós ordre d’entrada i fins a esgotar la partida pressupostària).  
 • Recorda que per tramitar l’ajut per internet necessites disposar d’identificació digital o idCat. 
 • També pots consultar la següent GUIA de mesures de l’habitatge realitzada per l’AHC on es recullen totes les mesures encaminades a ajudar en el pagament del lloguer  davant la crisi originada per la Covid-19 (concretament aquests ajuts estan recollits a partir de la pàgina 12)

A més de poder contactar amb l’Oficina Local d’Habitatge de Cambrils (977 129.001 Ext 1), l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha habilitat el telèfon 900922841 per donar suport al ciutadà en totes aquelles consultes que us puguin sorgir en la tramitació d’aquests ajuts.

MODELS PER TRAMITAR L’AJUT:

Pots accedir als documents necessaris per a tramitar aquest ajuts (a més de a la pregunta destinada a la documentació), accedint a la pàgina de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, concretament a l’apartat “Documentació relacionada”.

MODEL DE DECLARACIÓ DE MANTENIMENT DE LA SITUACIÓ VULNERABILITAT. Per justificar que perdura la situació de vulnerabilitat clica sobre el següent model: Decl Manteniment_situacio_vulnerabilitat