Totes aquestes mesures es poden demanar quan l’habitatge és l’habitual dels llogaters o  dels  propietaris.

Moratòria hipotecària

1. Què passa si sóc titular d’un préstec hipotecari i degut a l’impacte de la COVID-19 no puc pagar-lo?

Pots sol·licitar una moratòria pel pagament del préstec hipotecari en virtut del RDLl 8/2020, de 17 de març.

 
2. Puc demanar la moratòria hipotecària de qualsevol bé immoble?

No, només es podrà demanar la moratòria hipotecària d’aquells préstecs hipotecaris contractats per:

 • L’habitatge habitual.
 • Immobles on autònoms i professionals desenvolupen la seva activitat econòmica.
 • Habitatges diferents a l’habitual en situació d’arrendament i pels quals el deutor hipotecari persona física, propietari i arrendador d’aquests habitatges, hagi deixat de percebre les rendes des de l’entrada en vigor de l’estat l’alarma o deixi de percebre-la fins un mes després de la seva finalització.
3. Qui pot sol·licitar la moratòria per al pagament del crèdit o préstec hipotecari?

Qualsevol persona deutora d’un crèdit o préstec hipotecari sempre que es trobi en algun dels següents supòsits:

 1. Que la persona deutora hipotecària perdi la feina o, si és empresari o professional, que pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o que hagi de suportar una caiguda de les vendes de més del 40%.
 2. Que els ingressos totals de tots els membres de la unitat familiar no superin, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:
  • Tres vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) mensual, 1.613,52 euros mensuals.
  • Límit que se incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada fill a càrrec (+53,78€ per fill), o per 0,15 vegades l’IPREM en el cas de les unitats familiars monoparentals (+80,67€ per fill).
  • Aquest límit s´incrementarà en 0,1 vegades l’IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar (+53,78€ per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar).
  • Quatre vegades l’IPREM (2.151,36€ mensuals) si un o més membres de la unitat familiar té una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l’incapaciti de forma permanent per l’activitat laboral acreditades.
  • Cinc vegades l’IPREM (2.689,20€ mensuals), si el deutor hipotecari pateix paràlisis cerebral,  malaltia mental, o discapacitat intel·lectual, amb un grau igual o superior al 33%; o és persona amb discapacitat física o sensorial amb un grau igual o superior al 65%, o pateix una malaltia greu que l’incapaciti acreditadament a la persona o al seu cuidador per a realitzar una activitat laboral.
 3. Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, aigua, gas, telèfon, quota de la comunitat) siguin superiors al 35% dels ingressos nets familiars.
 4. Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa del seu esforç mensual en el pagament de la quota hipotecària en el termes següents:
  • Que l’esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s’hagi multiplicat per al menys 1,3.
  • Que s’hagi produït un descens substancial de les vendes igual o superior al 40 %
4. Quan puc demanar aquesta moratòria?

El termini per a poder presentar aquesta sol.licitud és fins el 31 d'octubre de 2021 (modificació introduïda pel Decret Llei 16/2021 de 3 d'agost) i, sempre i quan l'aplaçament o la condonació total o parcial de la mateixa no s'hagués aconseguit amb caràcter voluntari per acord entre les parts anteriorment.

5. On puc demanar la moratòria?

La sol·licitud s’ha de presentar davant l’entitat financera amb la qual es va signar el préstec o crèdit hipotecari, a través d’un formulari que les entitats tenen penjats a les seves pàgines web, acompanyant-lo de la documentació necessària. Es pot presentar telemàticament.

6. Quina és la documentació que haig d’adjuntar a la sol·licitud?
 1. Justificant de pèrdua d’ingressos:
  • Certificat de la prestació d’atur amb la quantitat mensual.
  • Si és empresari o professional i cessa l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
    
 2. Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
   
 3. Certificat d’empadronament històric de tots els membres que viuen a l’habitatge.
   
 4. Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent, si fos el cas.
   
 5. Nota simple del servei d’Índexs del Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar. Pots gestionar-ho a través del següent enllaç al web del Registre Mercantil Central.
   
 6. Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec o crèdit hipotecari.
   
 7. Declaració responsable de les persones deutores conforme compleixen els requisits exigits.
7. Quan trigaran en concedir-me la moratòria?

Una vegada presentada la sol·licitud amb la documentació, l’entitat bancària tindrà un període màxim de 15 dies per implementar-la.

8. Quins són els efectes de la moratòria?

La suspensió de la quota hipotecària durant tres mesos (capital més interessos).

La quantitat no pagada durant la moratòria es repartirà entre la resta de quotes pendents del préstec.

Per a més informació respecte a la moratòria d'hipoteca us podeu adreçar a la bústia d'Ofideute de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya: ofideute@gencat.cat

Per a més informació complementària: