Mitjançant el Real Decret Llei 11/2020, des del dia 2 d’abril s’ha decretat la suspensió dels procediments de desnonament de persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat econòmica a causa de la COVID-19.

S’amplia fins el termini fins el proper 28 de febrer de 2022 a través del Reial Decret-Llei 21/2021, de 26 d’octubre de 2021.

IMPORTANT! Si ets propietari, a més d’arrendador, i et veus afectat per aquesta mesura, pots sol·licitar una compensació econòmica fins el proper 28 de febrer de 2022. Informa’t dels requisits, la documentació, on i com la pots sol·licitar clicant aquí.

Els particulars seran els únics que, a més de telelmàticament, també podran fer el tràmit presencialment reservant la corresponent cita prèvia:

Desnonaments i Llançaments

1. Qui pot sol·licitar la suspensió dels procediments de desnonament?
  • Un llogater en situació de vulnerabilitat econòmica i social, sense alternativa habitacional amb una demanda de desnonament per falta de pagament del lloguer en curs amb, o sense, una data de desnonament.
    En aquest cas, el llogater haurà presentar una sol·licitud de suspensió i haurà d’acreditar la situació de vulnerabilitat davant del jutjat i, aquest ho haurà de comunicar als Serveis Socials competents. A partir d’aquest moment:

    • Si hagués fixada data de llançament, s’iniciarà la suspensió extraordinària del mateix, amb un termini màxim de 6 mesos. A través del Reial Decret-Llei 21/2021 de 26 d’octubre de 2021, s’ha ampliat el termini màxim de suspensió fins el 28 de febrer de 2022. 
    • Si no hi hagués fixada data de llançament, per no haver transcorregut el termini de 10 dies per desallotjar l’habitatge, per pagar el deute, per comparèixer i formular oposició, o per no haver-se celebrat la vista, es suspendrà aquest termini o la vista per un termini màxim de 6 mesos. Actualment, a través del Reial Decret-Llei 21/2021 de 26 d’octubre, s’ha ampliat el termini màxim de suspensió fins el proper 28 de febrer de 2022.
  • Si el propietari del pis de lloguer també es troba en situació de vulnerabilitat econòmica i social, haurà de presentar un escrit d’al·legacions acreditant la situació de vulnerabilitat davant del Jutjat, i aquest ho comunicarà als Serveis Socials per tal que es pronunciïn al respecte i proposin les mesures de protecció social necessàries. (Veure Dret de compensació dins de Mesures Covid-19 –> Lloguers)
 

Per a més informació complementària: