Convocatòria oberta del 7 de juliol fins al 4 d’octubre de 2020.

A través d’aquestes, es subvencionaran les obres destinades a millorar l’eficiència energètica i la sostenibilitat (tals com les que millorin l’envolupat tèrmic, la instal·lació de sistemes de calefacció i refrigeració, la instal·lació d’equips que permetin la utilització d’energies renovables,…), així com aquelles obres destinades a fomentar la conservació i la millora en la seguretat i accessibilitat (tals com les relatives a la conservació dels fonaments, cobertes, terrasses, façanes, patis i mitgeres, la instal·lació d’ascensors, videoporters i instal·lacions de domòtica,..).

ATENCIÓ! Enguany, degut a la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, s’ha previst que aquestes subvencions es sol·licitin telemàticament a través del portal de tràmits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Per aquest motiu, des de l’Oficina Local d’Habitatge volem donar suport telefònic a aquelles persones que es trobin amb dificultats en la seva tramitació. 

Si necessita suport telefònic, pot demanar cita prèvia telemàtica clicant aquí  (seleccionant com a “canal d’atenció”, “telemàtic”) o trucant al 977 129 001 Ext.1, i el trucarem el dia i hora reservats.

Poden accedir a aquestes subvencions:

  • Les juntes o comunitats de propietaris, les agrupacions de juntes  o comunitats de propietaris i els propietaris únics d’edificis d’habitatges i els propietaris d’habitatges unifamiliars o agrupats en filera. 
  • Les societats cooperatives compostes de manera agrupada per propietaris d’habitatges o edificis que reuneixin els requisits de l’article 396 del Codi civil; les empreses constructores arrendatàries o concessionàries dels edificis.

Per a poder accedir  a aquestes subvencions, els edificis han de disposar obligatòriament i amb caràcter previ a la sol·licitud de la subvenció, de l’informe d’Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE).

Les actuacions se subvencionen segons la tipologia de les obres a realitzar i aniran entre els 3.000 i els 6.000 euros per habitatge.

Cas que una comunitat de propietaris demani el préstec i la subvenció, l’import de la subvenció serà reduït en un 50% del total que es pugui concedir i s’abonarà directament a l’ICF per amortitzar part del préstec, reduint-se d’aquesta manera la quota mensual que hauran de pagar els propietaris de cada habitatge que conforma la comunitat.

Les bases reguladores per a la seva concessió queden aprovades a la Resolució TES/1395/2020, de 15 de juny.(Clica sobre la Resolució i podràs consultar-la).

MANUALS per a dur a terme la tramitació de l’ajut telemàticament:

Per tal de poder tramitar qualsevol sol·licitud a través d’internet, haurà de disposar d’una identificació digital. Per a poder adquirir-la li facilitem el següent manual:

TRAMITACIÓ DE L’AJUT TELEMÀTICAMENT:

Una vegada obtinguda la identificació digital, podrà sol·licitar el tràmit per internet clicant aquí.

Models de documents:

Per a més informació pots consultar la pàgina de l’Agència Catalana de l’Habitatge, clicant aquí.