LLARS D'INFANTS MUNICIPALS DE CAMBRILS
MATRICULACIÓ
Afegir
INFANT
Nom *  Cognoms1 Cognom2, Nom
Data Naixement *
Sexe *
Lloc Naixement *
Direcció *
Escola *
Cod. Post. *
Població *
Germà Centre
Província *
País *
Nombre Germans *
DNI
Nacionalitat *
Edats Germans
Tarj. Sanitaria
Només lletres i números sense espais.
TUTORS
Tutor1 / Nom *  Cognoms, Nom
Tutor1 / DNI *
Tutor1 / Data *
Data naixement
Tutor1 / Professió *
Tutor1 / Relació *
Tutor1 / Telefon *
Tutor2 / Nom Cognoms, Nom
Tutor2 / DNI
Tutor2 / Data
Data naixement
Tutor2 / Professió
Tutor2 / Relació
Tutor2 / Telefon
Dades Matricula
Llengües Families *
E-mail *


Correu electrònic mitjançant el qual s’establirà comunicació important de la llar cap a les famílies. Cal que sigui un E-mail actiu i del qual en feu ús.


 
Ingrés a la llar *
E-mail 2
 
Altres llars
Quines llars
Horari


Horari previst, serà flexible en funció de les necessitats que vagi presentant la família al llarg del curs


Dades mèdiques significatives
Possibles al·lèrgies
 
PERMISOS RECOLLIDA (Si són diferents als tutors)
Nom
DNI
Relació
Telefon
Nom
DNI
Relació
Telefon
Nom
DNI
Relació
Telefon
Nom
DNI
Relació
Telefon
Acords i Autoritzacions
Acord compromís *
Autorització Sortides *
Protocol accident / malaltia *
Notificacions i Protecció de dades personals *
Consentiment dret d'imatge
Drets imatge *


Amb motiu de la Instrucció de 4 d’octubre de 2002, de la Direcció General d’Ordenació i Innovació Educativa relativa a l’ús d’imatges d’alumnes als centres docents i donat que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies dels seus fills i filles que siguin clarament identificables. Aquestes fotografies podran ser recollides digitalment en un suport informàtic que es facilitarà a final de curs a les famílies usuàries del centre.


D’altra banda, i tal com especifica el RGPDUE-LOPDGDD, les fotografies que es facilitin a les famílies en suport informàtic han de tenir un ús estrictament domèstic, i no es podran utilitzar per penjar a les xarxes socials si a més del propi fill, hi surt clarament identificable un altre alumne de l’escola.


Autoritza el seu consentiment exprés a la Llar d’Infants Municipal gestionada per l’Entitat Pública Empresarial Local Ingesol, en els següents aspectes:


• Cedir tots els drets d’imatge per al tractament i utilització de les imatges i vídeos realitzats, sense limitació en el temps sent la seva difusió per els mitjans de comunicació i xarxes socials habituals de la llar d’infants municipal i de l’Ajuntament de Cambrils.

Drets difusió *


Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i filmacions destinades a difusió pública no comercial, la galeria de la llar d’infants municipal i l’Ajuntament de Cambrils, fotografies en revistes o publicacions d’àmbit educatiu i d’altres mitjans de difusió.

Drets activitats escolars *


Que la imatge del meu fill/a pugui aparèixer en fotografies corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades per aquest centre escolar, incloent les activitats on puguin col·laborar-hi entitats externes autoritzades pel centre i que puguin ser exposades dins del centre docent o dels centres autoritzats per l'escola bressol, impreses en publicacions de l’Ajuntament de Cambrils.

Foto *
Fotografia tipus DNI

Format imatge: jpg, png

 
seleccionar arxiu...

Arrossegueu un fitxer i deixeu-lo anar aquí
Documents *


Documents informació: Cal que pengeu els següents documents:

· DNI o NIE del pare i la mare en cas de no haver entregat ambdós en el moment de la preinscripció.

· Llibre/carnet de vacunes de l’infant.

· Tarja sanitària de l’infant.

· Llibre de família.

Formats documents: pdf, docx, doc, jpg, png


Afegir arxius Començar la càrrega

Arrossegueu un fitxer i deixeu-lo anar aquí
Domiciliació Bancària
Autorització Domiciliació *


Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor3 autoritza al creditor1 a enviar instruccions a la entitat bancària del deutor per iniciar cobraments de deutes, així com per efectuar els cobraments de deutes al compte IBAN del deutor indicat en aquesta ordre, seguit les instruccions del mateix. Com part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per part de la seva entitat dins dels termes i condicions del contracte subscrit amb la mateixa. La sol·licitud de reembors s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que segueixen la data de cobrament al compte del deutor. Pot obtindre informació addicional sobre els seus drets a la seva entitat bancària.


IBAN (Compte Bancari) *
Introduir només lletres i números sense espais, guions, ni altres caràcters.
Format IBAN exemple (ES00 1234 4567 89 0123456789)
Només lletres i números sense espais.
IBAN exemple: ES00 1234 4567 89 0123456789
Bic / Swift
Titular 1 *


En cas que no coincideixin els titulars del número de conte amb els tutors del infant caldrà posar-se en contacte amb la Llar d’infants per poder realitzar la matricula.


DNI Titular 1 *
Titular 2
DNI Titular 2
Data inici mandat *
Es el moment en el que estem autoritzats per realitzar domiciliacions.
Observacions
Signatura *

Net
* Camps obligatoris
Afegir